عنوان :
بررسي تأثير ويتامين E بر گرگرفتگي، پروفايل ليپيدها و NO پلاسما در زنان يائسه مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني الزّهرا (س) شهر رشت سال 96-1395
نويسنده اصلي :
عليون، ناهيد
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
مامايي
چكيده :
مقدمه: گرگرفتگي شايع¬ترين و آزاردهنده¬ترين علامت يائسگي است. به¬نظر مي¬رسد ويتامين E بتواند با افزايش نيتريك اكسيد پلاسما و كاهش پيشرفت ليپوپروكسيداسيون در گذر دوره باروري به يائسگي بر كاهش گرگرفتگي موثر باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين تأثير ويتامين E بر نشانه¬ي گرگرفتگي، پروفايل ليپيدي و نيتريك اكسيد پلاسما در زنان يائسه است. روش كار: در پژوهشي از نوع كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور با طرح متقاطع در مركز آموزشي-درماني الزهرا، 83 زن يائسه¬ي واجد شرايط داراي گرگرفتگي، به روش تخصيص تصادفي بلوكي به گروه هاي ويتامين E (42 نفر) و پلاسبو (41 نفر) تقسيم شدند. در دوره¬ي اول مداخله .به مدت 4 هفته به يك گروه 400 واحد ويتامين E و به گروه ديگر پلاسبو تجويز گرديد. پس از 8 روز "wash out" در دوره¬ي دوم گروهي كه ويتامين E گرفته بود به مدت 4 هفته پلاسبو دريافت كردند و بالعكس. قبل و بعداز هر دوره¬ي مداخله براي افراد نمونه خون 12 ساعت ناشتا جهت اندازه¬گيري ميزان پروفايل ليپيدها و نيتريك اكسيد پلاسما درخواست گرديد. در هر دو دوره زنان ملزم به ثبت روزانه¬ي تعداد گرگرفتگي در كارت¬هاي مربوطه شدند. مقايسه¬ي درون¬گروهي و بين¬گروهي متغيرها در دو گروه (پلاسبو-ويتامين E) و (ويتامين E -پلاسبو) و به شكل كلي در دو گروه ويتامين E و گروه پلاسبو، با ادغام جداگانه¬ي گروه هاي ويتامبن E و پلاسبو در دو دوره انجام شد. آناليز داده ها با آزمون¬هاي كاي¬اسكوئر، تي مستقل، ويلكاكسون، من-يوويتني و همبستگي اسپيرمن در سطح معناداري 05/ P≤ با 05/0 α= انجام شد. نتايج: ميانگين تعداد گرگرفتگي سير كاهشي معناداري را در گروه (پلاسبو-ويتامين E) و گروه (ويتامين E -پلاسبو) از هفته¬ي دوم دوره¬ي اول تا پايان دوره¬ي دوم نسبت يه قبل از مداخله نشان داد. ميانه¬ي تغييرات گركرفتگي درپايان هفته¬ي اول دوره¬ي دوم در گروه (ويتامين E -پلاسبو) 21/ 1 و در گروه (پلاسبو-ويتامين E) 03/2 بود (043/0P=). به شكل كلي در ميانگين تعداد گرگرفتگي و تغييرات آن در طول هفته هاي مطالعه بين دو گروه پلاسبو و ويتامين E تفاوت معناداري وجود نداشت. بين گروه هاي (پلاسبو- ويتامين E) و(ويتامين E -پلاسبو) تفاوت معناداري در ميانگين رتبه¬اي شدت گرگرفتگي فقط در هفته¬ي اول دوره¬ي اول (بترتيب 67/42 – 66/30) با آزمون من ويتني وجود داشت (003/0P=). تفاوت معناداري در ميانگين ميزان پروفايل ليپيدي و نيتريك اكسيد پلاسما و همچنين تغييراتشان در دو دوره بين گروه هاي فوق و به شكل كلي بين دو گروه پلاسبو و ويتامين E وجود نداشت. در گروه ويتامين E بين تغييرات گرگرفتگي با تغييرات نيتريك اكسيد پلاسما در هفته-ي اول (r=0/262, P=0/029) و هفته¬ي دوم (r=0/256, P=0/034)و با تغييرات كلسترول توتال در هفته¬ي دوم (r=0/245, P=0/043) و هفته¬ي سوم (r=0/246, P=0/044,) همبستگي مثبت معنادار در حد خيلي ضعيف وجود داشت. نتيجه گيري: يافته ها نشان داد، مكمل ويتامين E و پلاسبو هر دو بر كاهش تعداد و شدت گرگرفتگي تأثير داشته¬اند. به نظر مي¬رسد در اين مطالعه اثر ذهني/تلقيني پلاسبو و يا اثر كاهندگي احتمالي فرآيند فيزيولوژيك بدن بر گرگرفتگي، در اين كاهش سهيم بوده است. به¬علاوه، ويتامين E بر كاهش گرگرفتگي به واسطه¬ي افزايش نيتريك اكسيد و اچ دي ال كلسترول و كاهش توتال كلسترول، تري¬گليسريد و ال دي ال پلاسما اثري نداشت. نتايج مطابق فرضيه¬ي مورد انتظار نبود. پژوهش¬هاي بيش¬تر براي درك اين مسأله نياز است. كليدواژه ها: آنتي¬اكسيدان¬ها، اكسيد نيتريك، (گرگرفتگي)، ليپوپروتئين¬ها، ويتامين اي، يائسگي
شماره ركورد :
141673
دانشكده :
پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
ضيائي، طاهره , كاظم نژاد، احسان
استاد راهنما :
رضا سلطاني، پروانه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت