عنوان :
معرفي مدل شبكه پس انتشار فازي جهت پيش بيني فروش كاغذ روزنامه
نويسنده اصلي :
سيده سميه علوي نژاد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1388/12/3
چكيده :
در اين تحقيق منطق فازي و شبكه عصبي مصنوعي با شبكه پس انتشار فازي تركيب شدند تا پيش بيني فروش در صنعت چوب و كاغذ صورت بگيرد.
شماره ركورد :
14168
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
عبدالحميد صفايي قاديكلايي
استاد راهنما :
ميرزا حسن حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت