عنوان :
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC-FIA در حوضه آبخيز ماربر
نويسنده اصلي :
علينقي، مجتبي
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
منابع طبيعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141701
گرايش رشته تحصيلي :
آبخيزداري
دانشكده :
مهندسي منابع طبيعي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
عليرضا موسوي
استاد داور :
سعيد پورمنافي، سعيد اسلاميان
استاد راهنما :
سعيد سلطاني، رضا مدرس
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت