عنوان :
مدلسازي و بهينه سازي دودكش خورشيدي شهر كرمان
نويسنده اصلي :
سارا محموديان يونسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141708
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
دكتر مهدي مقيمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت