عنوان :
ساخت تجهيزات اندازه گيري پارامتر هاي ساختاري يك نمونه سيمان
نويسنده اصلي :
عليرضا غفاري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141717
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات
استاد راهنما :
دكتر احمد چلداوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت