عنوان :
ارزيابي امواج ساليتاري در حضور الكترون با تابع توزيع هاي غيرماكسولي در پالسما
نويسنده اصلي :
سلمان پور، حسين
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
141719
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
شكري، بابك
رشته تحصيلي :
فيزيك اتمي و مولكولي
استاد راهنما :
شريفيان، مهدي , برهاني زرندي، محمود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت