عنوان :
طراحي سيستم سخت افزار در حلقه، جهت تست سيستم Object Controller حمل و نقل ريلي
نويسنده اصلي :
مريم عمادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در زمان تست سيستم¬هاي كنترل، ايمني، دسترس¬پذيري، يا ملاحظات هزينه¬اي مي¬تواند باعث ناكارآمدي اجراي تمام آزمايش¬هاي لازم گردد. بنابراين مي¬توان از تست سخت¬افزار در حلقه براي شبيه¬سازي بخش-هايي از سيستم كه اين فرآيندها را ايجاد مي¬كند، كمك گرفت. شبيه¬سازي سخت¬افزار در حلقه استفاده-هاي بسياري در طراحي، كاليبراسيون و صحه¬گذاري عملكرد نمونه¬هاي اوليه ساخته شده از كنترلرها داشته است كه با در ارتباط قرار دادن آن¬ها با مدلي از ساير قسمت¬هاي سيستم¬ كنترلي صورت مي¬پذيرد. با استفاده از اين ويژگي، مي¬توان قابليت اطمينان و زمان تجاري¬سازي مورد نياز سيستم را با روش هزينه-اي مؤثر حفظ نمود. شبيه¬سازي سخت¬افزار در حلقه يك روش تست قدرتمند است كه مي¬توان براي آزمايش سيستم¬هاي كنترل به صورت مؤثر مورد استفاده قرار داد. با توجه به اهميت و هزينه بالاي توليد سيستم كنترل¬كننده تجهيز در سيستم حمل و نقل ريلي، استفاده از شبيه¬سازي سخت¬افزار در حلقه در توسعه اين سيستم¬هاي كنترلي در تمام مراحل طراحي تا پياده¬سازي مي¬تواند كمك قابل توجهي باشد. در اين پايان¬نامه يك ميز تست سخت¬افزار در حلقه طراحي شده، كه از آن براي تست عملكرد كنترل¬كننده تجهيز پرداخته شده است. در اين راستا، ابتدا عملكرد شبيه¬ساز طراحي شده بوسيله يك آزمون صحت مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از حصول اطمينان از عملكرد صحيح آن¬ مورد استفاده قرار گرفته است. ميز طراحي شده در اين پژوهش از يك رايانه ميزبان براي اجراي شبيه¬ساز كنترل¬كننده تجهيز، سيستم انتقال داده از نوع RS232 و برد كنترلي آردوينو Mega 2560 كه عملكرد كنترل¬كننده تجهيز بر روي آن پياده¬سازي شده، تشكيل شده است. برد كنترلي آردوينو به دليل گران¬قيمت بودن و در دسترس نبودن سخت¬افزار واقعي كنترل¬كننده تجهيز، براي بررسي عملكرد كنترل¬كننده تجهيز مورد استفاده قرار گرفته است. طراحي شبيه¬ساز بر مبناي پيام¬هاي دريافتي/ارسالي از/به كنترل¬كننده تجهيز و با در نظر گرفتن ديناميك حاكم بر اجزا مختلف آن در محيط نرم¬افزار سيمولينك متلب و به شكل زمان حقيقي انجام شده است. به نحوي كه كاربر قادر است به شكل واقعي عمل كرده و تمام فراميني كه در حين حركت در رژيم¬هاي مختلف اعمال مي¬شود مورد بررسي و تست قرار دهد. نتايج نشان مي¬دهد كه ميز تست طراحي شده قادر است به واسطه يك ارتباط زمان حقيقي، صحت يا عدم صحت عملكرد تمامي الگوريتم¬هاي مورد استفاده در سيستم كنترل¬كننده تجهيز را بدون نياز به هزينه¬هاي ناشي از تست روي سيستم واقعي مورد ارزيابي قرار داده و از اين طريق مدت زمان توسعه سيستم به شدت كاهش مي¬يابد.
شماره ركورد :
141724
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي راه آهن برقي - كنترل و علائم
استاد راهنما :
دكتر محمد علي صنديدزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت