عنوان :
ارزيابي پاسخ لرزه اي پل تحت زلزله حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
نويسنده اصلي :
علي شكريان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه بررسي رفتار لرزه اي پل ها با توجه به نقش حياتي اين سازه در زمان وقوع زلزله يكي از حساس‌ترين موضوعات مورد بررسي مي باشد. يكي از مسايل مهم در روند بررسي رفتار لرزه اي هر سازه اي از جمله پل، فرضيات ساده كننده اي است كه در روند مدلسازي صورت مي گيرد. بسياري از اين اين ساده سازي ها بر مبناي توصيه هاي آيين نامه اي صورت گرفته و خطاي چنداني در نتايج تحليل به وجود نمي آورند،حال آنكه مجاز بودن به انجام دسته اي از آن ها مانند صرف نظر از مدل كردن مجموعه زير سازه يعني فنداسيون و خاك احاطه كننده آن، با توجه به كمبود منابع در دسترس و همچنين جامعيت نيافتن نتايج پژوهش ها در اين زمينه همچنان محل سوال است. با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه در واقع با يك سيستم متشكل از سازه-فنداسيون-خاك روبرو هستيم كه ممكن بر اساس ويژگي هاي فنداسيون و خاك اطراف آن، سازه مورد نظر پاسخ متفاوتي در مقايسه با حالت سازه با پاي گيردار داشته باشد. در اين مطالعه به اهميت در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه پرداخته شده است. به اين منظور از دو نوع پل با سيستم هاي چند دهانه با تكيه گاه ساده و شاهتير بتني (MSSS) و چند دهانه با عرشه يكسره و شاهتير بتني(MSC) استفاده شده است. اين مدل‌ها تحت تحليل‌هاي ديناميكي غيرخطي با اعمال تحريك لرزه‌اي قرار گرفته و نتايج با رويكرد احتمالاتي به وسيله منحني هاي شكنندگي ارائه گرديده است. شاخص‌هاي تقاضاي مهندسي در نظرگرفته شده در اين مطالعه شامل: شكل‌پذيري انحناي ستون پل،تغيير مكان كوله در دو راستاي طولي و عرضي ، تغيير شكل تكيه گاه الاستومتريك در دو راستاي طولي و عرضي مي‌باشد. تحليل‌ها با استفاده از يك مجموعه شتاب‌نگاشت مربوط به حوزه نزديك زلزله انجام شده و پاسخ هاي لرزه اي اجزاي مختلف سازه در سه حالت بدون اندركنش ، با اندركنش (خاك ماسه سست) و با اندركنش (خاك رس) با يكديگر مقايسه گرديد . نتايج تحليل ها نشان داد در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه (فنداسيون) به طور قابل توجهي موجب تغيير در پاسخ لرزه اي سازه و منحني هاي شكنندگي متناظر با آن مي‌شود. مقدار اثرپذيري پاسخ اجزاي مختلف پل از پديده ي اندركنش ، يكسان نيست و حسب نوع شاخص و نوع سيستم پل و همچنين مشخصات خاك متفاوت مي‌باشد. واژگان كليدي: پل، تحليل احتمالاتي، اندركنش خاك و سازه، تحليل ديناميكي غيرخطي، منحني شكنندگي
شماره ركورد :
141725
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر شايانفر - دكتر برخورداري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت