عنوان :
كاربرد چارچوب هاي فلزي-آلي CuCl-MIL-47 در حذف ايندول از فرآورده هاي نفتي و UIO-66-NH2 در حذف رنگ رودامين B
نويسنده اصلي :
محمد بريهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در كار تحقيقاتي اول، چارچوب فلزي-آلي CuCl-MIL-47 براي حذف ايندول از فرآورده نفتي به روش مايكروويو سنتز شد. CuCl-MIL-47 توسط طيف سنج مادون قرمز، الگوي پراش اشعه ايكس، آناليز جذب و واجذب نيتروژن ،ترموگراويمتري و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد شناسايي قرار گرفت. شيوه ي طرح مركب مركزي بهينه سازي شرايط آزمايش به كار برده شد. مقدار بهينه فاكتور ها، 10 ميلي گرم جاذب، غلظت ايندول 800 ميلي گرم بر ليتر و زمان 4 ساعت بدست آمد. ظرفيت جذب بدست آمده از ايزوترم جذب لانگموير برابر با 231/769 ميلي گرم بر گرم مي باشد. كه نشان دهنده ظرفيت بالاي جاذب در جذب ايندول مي باشد. از ديگر ويژگي هاي اين چارچوب فلزي- آلي مي توان به تكرار پذيري 58/4 % و بازيابي خوب اشاره كرد. در كار تحقيقاتي دوم، چارچوب فلزي-آلي UIO-66-NH2 براي حذف رنگ رودامين B به روش هيدروترمال سنتز شد. UIO-66-NH2 توسط طيف سنج مادون قرمز، الگوي پراش اشعه ايكس، آناليز جذب و واجذب نيتروژن ،ترموگراويمتري و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد شناسايي قرار گرفت. شيوه ي طرح مركب مركزي بهينه سازي شرايط آزمايش به كار برده شد. مقدار بهينه فاكتور ها، 10 ميلي گرم جاذب، غلظت رودامين B 40 ميلي گرم بر ليتر ، زمان 75/3 دقيقه و 8pH= بدست آمد. ظرفيت جذب بدست آمده از ايزوترم جذب لانگموير برابر با 50 ميلي گرم بر گرم مي باشد. . از ديگر ويژگي هاي اين چارچوب فلزي- آلي مي توان به تكرار پذيري 3417/0 % و بازيابي خوب اشاره كرد.
شماره ركورد :
141749
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر افسانه ملاحسيني
رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
استاد راهنما :
دكتر روح اله زارع دورابي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت