عنوان :
بررسي رفتار قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت زلزله پس از آتش
نويسنده اصلي :
سجاد قشلاقي كازراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
آئين نامه‌هاي طراحي اخير تاثير زلزله يا آتش‌سوزي بر روي ساختمان‌ها را به صورت جداگانه در نظر مي‌گيرند ولي اثر توالي اين خطرات در آئين نامه‌هاي موجود در نظر گرفته نشده است و از طرفي در تحقيقات اخير ديده شده كه اثر مخرب توالي خطرات بر روي ساختمان‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده فلذا قابل پيگيري و بررسي بيشتر مي‌باشد. در اين تحقيق بررسي اثر زلزله پس از آتش بر روي رفتار ساختمان‌هاي فولادي با قاب خمشي و شكل پذيري متوسط با كاربري مسكوني در پنج و ده طبقه توسط مدل سازي المان محدودي در نرم افزار آباكوس به روش Wire و اختصاص المان Beam انجام شده است. فرض شده است كه در طول عمر مفيد ساختمان يك بار آتش سوزي در آن اتفاق افتاده بنابراين دو سناريو بدين صورت كه آتش در محلي از ساختمان كه استعداد و پتانسيل ايجاد آتش را دارد شروع شده و با فرض توسعه آتش به بخش‌هاي ديگر تعريف شد يعني در سناريو اول و دوم به ترتيب 20 و 60 درصد طبقات تحتاني در معرض آتش قرار دارند. پس از آتش و خنك شده سازه جهت بررسي رفتار لرزه‌اي، از روش تحليل تاريخچه زماني غير خطي استفاده شده است بدين صورت كه سازه در دماي محيط، تحت شتاب مقياس شده زلزله قرار گرفت. پس از تحليل ديده شد كه تحت سناريو زلزله پس از آتش، نسبت دريفت و سطح عملكرد لرزه‌اي سازه در ساختمان پنج طبقه با كمترين تغييري همراه بوده و اين موارد در مقايسه با سازه‌اي كه فقط تحت زلزله بوده است تفاوت چشم گيري نداشت و همچنين در ساختمان ده طبقه تحت سناريو اول آتش هيچ تغييري در نتايج نسبت دريفت ديده نشد ولي در سناريو دوم كه آتش حوزه بيشتري از ارتفاع ساختمان را در بر دارد، فقط طبقاتي كه در معرض آتش بودند نسبت دريفت آنها با كمي افزايش روبرو شد و اين افزايش نتوانست سطح عملكرد لرزه‌اي سازه را تغيير دهد بنابراين رفتار كلي سازه تحت تاثير سناريو زلزله پس از آتش قرار نگرفت. در ادامه جهت بررسي تاثير سناريو زلزله پس از آتش بر روي رفتار عناصر سازه‌اي مانند تير و ستون، اندركنش نيروي محوري و لنگر خمشي اين اعضا در حين ركورد زلزله بررسي شد كه ديده شده است در بيشتر موارد بسته به سناريو آتش و ركورد زلزله سطح تنش يا نيروهاي داخلي عناصر سازه‌اي افزايش داشته است كه اين مورد در ستون‌ها بيشتر مشهود بود.
شماره ركورد :
141759
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر وحيد بروجرديان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت