عنوان :
طراحي هتل بوتيك به منظور ارتقا نظام بوم گردشگري با تكيه بر اصول توسعه ميان افزا در بافت سنتي گرگان
نويسنده اصلي :
نغمه شاطر اسدبيگي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در عصر حاضر، صنعت توريسم يكي از كارامدترين و پردرآمدترين سرمايه گذاري ها مطرح شده است و علاوه بر اشتغال زايي و درآمدزايي و ارتقا+ء سطح فرهنگي، نقش موثري در اقتصاد يك كشور ايفا مي كند. برنامه ريزان و سياستگزاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي كنند. توسعه پايدارگردشگري، فرآيندي است كه با كيفيت زندگي ميزبانان، تأمين تقاضاي بازديدكنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع محيط طبيعي و انساني در ارتباط است . در رويكرد توسعه پايدار گردشگري با تاكيد بر نقش كليدي نگرش ساكنان و گردشگران به منظور درك و ارزيابي مداوم عقايد، طرز فكر و تصورات آنان نسبت به توسعه گردشگري در مقصد، عمدتا از شاخص هاي ذهني استفاده شده و تلاش ها در جهت بسط اين نوع شاخص ها بوده است . از سوي ديگر خانه هاي تاريخي در شهرهاي قديمي، شيوه زندگي وتفكر انسانها را در زمانهاي مختلف به منصه ظهور مي گذارند و اگر به اين ميراث گرانبها ارج ننهيم درواقع هويت خود وشهرهايمان را از دست داده ايم. لذا در اين رساله با هدف ايجاد رونق اقتصادي از طريق گردشگري طبيعي، توسعه، بهبود و حمايت از شرايط محلي، ارتقاء سطح خدمات عمومي به گردشگران و توسعه ويژگي هاي فرهنگي، و با هدف اصلي آن كه ارائه راهبردهايي جهت توسعه گردشگري و ارائه اصولي جهت طراحي هتلهاي توريستي است پرداخته شده است. لغات كليدي: گردشگري، توسعه گردشگري، هتل بوتيك
شماره ركورد :
141761
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
معماري - انرژي
استاد راهنما :
دكتر محسن فيضي - دكتر مهدي خاكزند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت