عنوان :
تخمين زمان انعقاد خون از روي تصاوير حرارتي
نويسنده اصلي :
شيوا خليليان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين مطالعه سعي بر آن است مدل پيش‌بيني كننده‌اي از فرايند انعقاد خون براي كشف درمان‌هاي مختلف قبل از آزمايش آن‌ها روي بيماران و ارزيابي دارو‌هاي انعقادي ارائه شود. در اين مدل نقش فاكتور انعقادي ترومبين به‌عنوان مبدل فيبرينوژن به فيبرين به‌صورت داروي پوشش داده‌شده روي بستر گاز استريل با دز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود. فرايند انعقاد خون از دو مسير داخلي و خارجي توسط ايجاد ترومبين فعال موجب تبديل فيبرينوژن به فيبرين، فعال شدن فاكتور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي انعقادي، تجمع پلاكت‌ها و درنهايت تشكيل لخته در مسير مشترك مي‌گردد. در اين مطالعه، تأثير اين فاكتور انعقادي با غلظت‌هاي مختلف بر روي سيستم انعقادي در شرايط مختلف عملكردي ارزيابي‌شده است و قابل‌گسترش براي فاكتور‌‌‌‌ها و دارو‌هاي انعقادي ديگر است. بدين منظور ساختار فيزيولوژيك خون و سيستم انعقادي در طراحي مدل لحاظ مي‌شوند. مدل ارائه‌شده مي‌تواند براي پيش‌بيني رفتار سيستم انعقادي تحت دارو‌هاي مختلف و تعيين دز مطلوب استفاده گردد. به‌علاوه مدل پيشنهادي مي‌تواند در كمك به توسعه‌ي دارو، درك چگونگي شرايط موجود در يك بيمار تحت تأثير درمان دارويي و انعقاد و طراحي سامانه‌هاي مهندسي پزشكي كه براي بيماران مفيد مي‌باشند مورداستفاده قرار بگيرد.
شماره ركورد :
141770
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي پزشكي - بيو الكتريك
استاد راهنما :
دكتر احمد آيت الهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت