عنوان :
بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي گوش ماهي سنتزي در حذف علف كش بنتازون از محيط هاي آبي: مطالعه سينتيكي و تعيين ميزان سميت پساب به روش زيست آزموني
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: آب¬هاي سطحي و زيرزميني عمدتاً از طريق علف¬كش¬هايي كه حاصل از شيرابه، تخليه مواد شيميايي، رواناب¬هاي كشاورزي و علف¬كش¬ها¬ي حاصل از تخليه فاضلاب¬هاي صنايع مي¬باشند، آلوده مي¬شوند. هدف: هدف از اين مطالعه بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي به وسيله نانوكامپوزيت اكسيد روي-پوسته صدف (اكسيد روي-گوش ماهي) به عنوان يك كاتاليست در حذف علف¬كش بنتازون بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه نانوكامپوزيت اكسيد روي-پوسته صدف به عنوان يك كاتاليست در فرآيند ازن زني كاتاليستي براي حذف بنتازون، سنتز شد. همچنين اثر متغيرهاي كليدي ( pHمحلول، مقدار كاتاليست، غلظت اوليه بنتازون، گاز اكسيژن و نيتروژن، پراكسيد هيدروژن و تركيبات آلي) بر كارآيي حذف بنتازون در محيط سنتتيك مطالعه شد. يافته¬ها: نتايج نشان داد كه در شرايط بهينه: pH= 7، مقدار كاتاليست= g/L 5/0 و غلظت اوليه بنتازون= mg/L 30 كارآيي حذف بنتازون بعد از 60 دقيقه ازن زني به 86/76٪ رسيد و در همين شرايط در حضور mM 50 از پراكسيد هيدروژن كارآيي حذف به 47/90٪ رسيد. به علاوه مطالعه سينتيكي نشان داد كه مدل سينتيكي درجه دو براي توضيح تجزيه بنتازون مناسب¬تر بود. همچنين تحت شرايط بهينه ميزان انرژي مصرفي برابر با Kwh/m3 595/102 بود. در مورد نمونه حقيقي آب، كارآيي حذف بنتازون بعد از 60 دقيقه ازن زني كاتاليستي، 70٪ بود و در مورد آب سنتتيك، ميزان معدني سازي آن بعد از 60 دقيقه ازن زني كاتاليستي به 56/55٪ رسيد. به علاوه مسير تجزيه بنتازون در طول ازن زني كاتاليستي نيز بررسي شد. نتيجه¬گيري: اين مطالعه نشان داد كه فرآيند ازن زني كاتاليستي در حضور نانوكامپوزيت اكسيد روي– پوسته صدف به عنوان كاتاليست در حذف بنتازون از محيط¬هاي آبي كارآيي قابل قبولي دارد. كليد واژه: ازن زني كاتاليستي/ ازن- پوسته صدف/ پارامترهاي عملياتي/ مسير واكنش/ معدني سازي
شماره ركورد :
141774
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت