عنوان :
ارزيابي و انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از روش‌هايتصميم‌گيري چند معياره براي انواع روش‌هاي مختلف استحصال حرارت
نويسنده اصلي :
سوگند صادقي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يكي از نگراني‌هاي اوليه در اكثر مسائل تصميم‌گيري عدم قطعيت مربوط به پارامترهاي ورودي است. وجود عدم قطعيت ممكن است منجر به جواب‌هايغيرواقعي گردد، كهاحتمال داردتصميم‌گيري نهاييراحتيدشوارتركند.اينمقالهكاربرديازتكنيكبهينه‌سازيقويرا دريكمدلكه به‌تازگيتوسعه‌يافتهبهنامروش بهترينوبدترينارائهمي‌دهد. نتايج رويكردقويبه‌صورتيكبرنامه‌ريزيخطيفرموله شده است كهمي‌توانبااستفادهازهربستهنرم‌افزاريبازرگانيآنراحلكرد.مدلپيشنهاديدرمواردمتعدديكهدرنوشته‌هاوجوددارد،پيادهشدهاستونتايج اولي هنشانداده‌اندكهيكاختلالكوچكممكناستبهميزانقابل‌توجهيبررتبه‌بندينهاييتأثيربگذارد. با توجه به‌سرعتجهاني‌شدن و رقابت تنگاتنگ در عرصه جهاني، تكنولوژي‌هاي برتر به‌عنوان مزيت رقابتي براي حضور در بازارهاي جهاني مطرح‌شده‌اند. اگر سازمان‌ها مي‌خواهند از تغييرات تكنولوژيكي عقب نمانند، مي‌بايد قادر باشند تا تكنولوژي‌هاي موردنياز خود را كسب و از تكنولوژي‌هاي خود بهره‌برداري كنند. درتنظيم استراتژي تكنولوژي يكي از بحراني‌ترين مراحل اين است كه چگونه تكنولوژي موردنياز را كسب كنيم. اكتساب تكنولوژي اين مورد را در نظر مي‌گيرد كه آيا تكنولوژي را از طريق توسعه داخلي، همكاري با ديگر شركت‌ها و مؤسسات و يا خريد تكنولوژي بهدست آوريم. اين پژوهش باهدفاولويت‌بندياستراتژي‌هاي اكتساب تكنولوژي انجام گرفت كه اجزاي كليدي مؤثر بر سبك اكتساب تكنولوژي شناسايي گرديد سپس اين عوامل، 7 معيار رتبه‌بندي را شامل شده است .
شماره ركورد :
141805
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ماكوئي
رشته تحصيلي :
بهينه سازي سيستم ها
استاد راهنما :
دكتر سجادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت