عنوان :
جهت‏ دهي و هدايت موش صحرايي به‌وسيله ريز تحريك الكتريكي مغزي
نويسنده اصلي :
اميرمسعود احمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يكي از موضوعات مهم در بحث فيزيولوژي عصبي، موضوع تحريك الكتريكي مغز و كاربردهاي گسترده آن مي‌باشد. يكي از زمينه هايي كه در آن اخيراً پيشرفت‌هاي خوبي صورت پذيرفته ‌است، كنترل حركت و جهت‌دهي حيوانات در مسير خاص مي‌باشد. در همه موارد نام برده شده شناسايي نقاط هدف به منظور تحريك مناسب در ناحيه از مغز از اهميت زيادي برخوردار است. سيستم جهت‏دهي حيوان بر مبناي تحريك الكتريكي، به‌منظور توسعه مدل‌هاي رفتاري جديد با هدف ايجاد يك بستر ارتباطي با سيستم عصبي حيوان در فرآيند يادگيري حركت در موقعيت‌هاي مكاني استفاده مي‌شود. از تحريك الكتريكي مغز هم به‌عنوان راهنمايي با ايجاد حس مجازي و هم به‌عنوان عامل انگيزشي با ايجاد حس پاداش مجازي براي هدايت و جهت‌دهي حيوان استفاده شده است. تحريك ناحيه حسي پيكري باعث ايجاد حس مجازي برخورد به مانع در سمت مخالف شده و تحريك اين ناحيه به منظور جهت دهي به حيوان استفاده مي شود. در اين پروژه حس مجازي نشانه به‌وسيله تنها يك قطار تحريك ناحيه حسي پيكري به موش صحرايي در نقطه تصميم گيري ماز T شكل اعمال مي‌شود و عمل هدايت به‌‌ كمك آن صورت مي‌پذيرد و اثر تغيير پارامترهاي طول پالس و فاصله زماني بين پالس‌ها در عمل هدايت بررسي شده است و نتايج نشان داده است كه طول پالس و فاصله زماني بين پالس‌ها به‌ترتيب اثر مستقيم و معكوس در كارائي سيستم هدايت دارد و كارائي هدايت در ماز T شكل با افزايش طول پالس تحريك و كاهش فاصله زماني بين پالس هاي تحريك افزايش يافته است و توانسته‌ايم در 90 درصد ترايال‌ها موش‌صحرايي را فقط با يك قطار پالس در ماز T شكل به‌درستي هدايت كنيم و در مرحله‌ي پاياني نيز در ماز پيچيده موش‌صحرايي هدايت شده است و 71 درصد تحريك‌ها فقط يك پالس تحريك بوده است. يكي از مسائل مهم در هدايت اتوماتيك محاسبه و شناسايي تعداد قطار تحريك مطلوب جهت چرخش درست مي‌باشد. در اين پروژه پارامترهاي تحريك ناحيه حسي پيكري به منظور اعمال تحريك تنها يك قطار تحريك در نقاط تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است.
شماره ركورد :
141806
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي پزشكي - بيوالكتريك
استاد راهنما :
دكتر محمدرضا دليري - دكتر وحيد شالچيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت