عنوان :
حسگري طيفي مشاركتي در شبكه هاي راديوشناختي تمام دوسويه
نويسنده اصلي :
حسين نجفي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به كارگيري سيستم هاي راديوشناختي در سالهاي اخير به عنوان يك فناوري پيشتاز در حوزه مخابرات بيسيم و به عنوان راه حلي براي غلبه بر مشكل كمبود طيف و همچنين عدم مديريت صحيح منابع طيفي موجود مورد توجه قرار گرفته شده است. استفاده از راديوهاي شناختگر ميتواند بهره وري طيفي را به شكل قابل توجهي بهبود دهد. يكي از مهمترين جنبه هاي به كارگيري اين تكنولوژي، عمل حسگري طيفي است كه در آن كاربر راديوشناختي با پايش و سنجش طيف بايد بتواند باندهاي فركانسي خالي را شناسايي نموده و از آنها حداكثر استفاده ممكن را ببرد.يك نود به صورت منفرد ممكن است تحت عواملي مثل پديده سايه و يا محوشدگي عميق، نتواند درك درستي از محيط طيفي اطراف خود به دست آورد، از اين رو حسگري طيفي مشاركتي به عنوان راه حلي براي غلبه بر اين مشكل با استفاده از مزيت چندگانگي مكاني كاربران ثانويه مشاركت كننده، شناخته ميشود. مشكل ديگري كه پيش روي روشهاي سنتي در حسگري طيفي وجود دارد، مبادله بين دقت حسگري و زمان در دسترس براي ارسال در سيستم هاي مخابراتي نيمه دوسويه است، از آنجا كه اعمال حسگري طيفي و ارسال اطلاعات در شبكه هاي راديوشناختي كه از فناوري هاي مخابراتي نيمه دوسويه استفاده ميكنند به صورت ترتيبي انجام ميشود، در اين نوع شبكه ها همواره مشكل مبادله بين دقت حسگري و ظرفيت ارسال وجود دارد. در اين پايان نامه يك مدل حسگري مشاركتي تمام دوسويه و مقاوم در برابر حمله اطلاعاتي كاربران مهاجم پيشنهاد ميشود، كه در آن كاربران ثانويه به منظور به حداكثر رساندن دقت حسگري و اطمينان از عدم ايجاد تداخل ناخواسته براي كاربر اوليه، نمونه هاي بدست آمده از سيگنال محيطي را بر مبناي ترتيب زماني دريافت وزن دهي ميكنند. وزن دهي نمونه هاي بدست آمده در جهت نزديكتر كردن سيستم حسگري مشاركتي به كاربري عملي و بهبود عملكرد حسگري طيفي به صورت منفرد در برخي تحقيقات در سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته شده ولي مدل مشاركتي اين نوع حسگري، و ارسال مجموع نمونه هاي وزن دهي شده به جاي انرژي محاسبه شده توسط آشكارساز انرژي كاربران ثانويه به مركز ادغام داده ها به منظور افزايش در دقت حسگري مشاركتي و به حداقل رساندن زمان ايجاد تداخل براي كاربر اوليه، براي اولين بار در اين پروژه پيشنهاد شده است.
شماره ركورد :
141812
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات سيستم
استاد راهنما :
دكتر وحيد طباطبا وكيلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت