عنوان :
مقايسه وضعيت روابط بين الملل فدراسيون هاي ملي ورزش دانشجويي
نويسنده اصلي :
صباغ نوين، مهناز
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي (مديريت رسانه‌هاي ورزشي)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
14/11/94
چكيده :
هدف از مطالعه حاضر، مقايسه وضعيت واحد روابط بين‌الملل فدراسيون¬هاي ملي ورزش¬هاي دانشگاهي در سطح جهان بود. در اين مطالعه با تأكيد بر روابط بين¬الملل ساختار سازماني، نيروي انساني، ميزان مكاتبات و قوانين و مقررات اين فدراسيون¬ها با فدراسيون ايران مقايسه شد. روش تحقيق از نظر استراتژي تركيبي (كمي و كيفي) و از نظر مسير اجرا از روش پيمايشي و مصاحبه استفاده گرديد. از ميان تعداد 167 كشور عضو فدراسيون بين¬المللي ورزش¬هاي دانشگاهي، كشورهاي فعال در روابط بين الملل(پاسخگو به مكاتبات ديگر فدراسيون¬هاي ملي) 15 كشور به عنوان نمونه مطالعاتي به صورت غيرتصادفي در دسترس انتخاب شدند. در بخش مصاحبه نيز تعداد 5 نفر از خبرگان اين حوزه به صورت غيرتصادفي هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع¬آوري اطلاعات در بخش پيمايشي پرسش¬نامه محقق ساخته¬اي با روايي و پايايي تأييد شده و در بخش مصاحبه سؤالات نيمه ساختاريافته بر اساس محورهاي مورد مطالعه استفاده شدند. مهم¬ترين نتايج تحقيق نشان داد كه: ساختار فدراسيون بايد ملي، نيمه دولتي، داراي انجمن و كميته مطابق ساختار فيزو، داراي واحد بين الملل، داراي كميته آموزش در راستاي توسعه ورزش دانشجويي و برخورداري از كرسي بين المللي باشد. براي ارتقاء يا حفظ رتبه و جايگاه بايد در رشته هاي مدال آور شركت نمود. براي تامين منابع مالي فدراسيون تلاش در زمينه بازاريابي و جذب اسپانسر بعمل آيد . براي منابع انساني بايد تسلط بر يكي از زبان هاي رسمي فيزو و تحصيل در زمينه ورزش و يا زبان در نظر گرفته شود همچنين قرارداد رسمي و برگزاري كلاس يا دوره آموزشي براي آنها نيز تدارك ديده شود. براي بهبود ارتباطات برخورداري از ايميل اختصاصي، سايت دو زبانه و برخورداري از نشريه و مجله و تفاهم نامه جزء واجبات است.
شماره ركورد :
14182
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پوركياني، محمد
استاد راهنما :
قاسمي، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت