عنوان :
بهينه سازي طول عمر ابزارهاي كاربيدي در ماشين كاري قطعات موتورهاي توربوفن با استفاده از تئوري آشوب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
نظر به استفاده روز افزون از توربوماشين ها در صنايع هوايي و نيروگاههاي توليد برق و از طرفي نياز به ايمني بالاي اين تجهيزات، مي بايست كه در فرآيند ساخت قطعات توربوماشين ها از استانداردهاي معتبر و دقيقتري در مقايسه با ساير تجهيزات صنعتي استفاده گردد. قطعات حساس به كار رفته در اين ماشين ها علاوه بر در دسترس بودن، ميبايست داراي خصوصيات مكانيكي عالي همچون مقاومت بالاي خستگي، سختي و چقرمگي زياد باشند. متاسفانه خصوصيات مذكور باعث ايجاد مشكل در فرآيند ماشينكاري شده و شاخصه هاي مهم ماشينكاري همچون سايش ابزار و ارتعاشات را افزايش ميدهند. استفاده از ماشين افزارهاي دقيق تر و ابزارهاي برشي با دوام و كيفيت مطلوب از جمله راه حل هايي هستند كه در فرآيند ماشينكاري فلزات استفاده شده در ساخت توربوماشين ها مي توانند كارساز باشند. نظر به اينكه سايش ابزار در ماشينكاري قطعات فلزي با قابليت ماشينكاري ضعيف به عنوان يك موضوع اساسي در ساخت قطعات مطرح است، از اين رو با مدل سازي دقيق روند سايشي ابزار در ماشينكاري موادي همچون اينكونل 718 كه در ساخت قطعات صنايع مختلف پركاربرد مي باشند، تئوري آشوب به عنوان ابزاري جهت پيش بيني و مدل سازي رياضي سايش ابزار برشي مورد توجه قرار گرفته است. تئوري آشوب (CHAOS THEORY) يك شاخه از رياضي مي باشد كه بر رفتار سيستم هاي غير خطي ديناميكي تمركز دارد و براي سيستم هايي كاربرد دارند كه وابستگي زيادي به شرايط ابتدايي دارند. براي مدل سازي روند سايش ابزار كاربيدي و تصديق وابستگي سايش آنها به شرايط اوليه ماشينكاري از تئوري آشوب استفاده شده است. با بدست آوردن ضريب مربوطه از تستهاي آزمايشگاهي و اعمال آنها در معادله نمايي تئوري آشوب ميزان سايش ابزار به كمك آن بدست آمده است. با استفاده از معادله بدست آمده از تئوري آشوب و بدست آوردن ضرايب آن از آزمايش و محاسبه ميزان سايش ابزار در سرعت هاي مختلف منحني طول عمر ابزار كاربيدي بدست آمده است. سرعت 25 متر بردقيقه براي ماشينكاري آلياژ اينكونل 718 به عنوان سرعت بهينه پيشنهاد شده است و همچنين طول عمر ابزار با در نظر گرفتن اين سرعت برشي در شرايط ابتدايي ماشينكاري به ميزان قابل توجه 3.3 برابر افزايش يافته است.
شماره ركورد :
141823
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
ساخت و توليد
استاد راهنما :
دكتر سيد علي نيكنام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت