عنوان :
ارائه راهكار تشخيص خودكار خرابي سلول بر مبناي ارزيابي شاخص‌هاي عملكرد شبكه‌هاي ناهمگن
نويسنده اصلي :
فيروزه خورشا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به‌دليل افزايش روز‌افزون نياز به اينترنت بي سيم، شبكه‌هاي سلولي ناهمگن موردتوجه قرار گرفتند. به‌منظور حل خود‌كار مشكلات قطع سرويس در اين شبكه‌ها فرآيند خود‌درماني مدنظر قرار گرفت. اولين مرحله يافتن سلولي است كه در آن اشكال رخ داده است كه از سه رويكرد توزيعي، متمركز و تعاون محلي به جهت يافتن خرابي سلول استفاده مي¬شود. در اين مرحله صحت، سربار و تاخير در تشخيص سلول خراب داراي اهميت است. در راه‌كار پيشنهادي، جهت كاهش سربار و به‌منظور غلبه بر پراكندگي آماري كاربران از رويكرد تعاون محلي استفاده شده است. مكانيزم تشخيص خرابي سلول در تمامي روش‌ها مقايسه‌ي شرايط نرمال شبكه با شرايط كنوني است. در روش‌هاي كلاسيك از شاخص‌هاي عملكرد شبكه براي اين مقايسه استفاده مي‌شود؛ در حاليكه اين اطلاعات تفاوت زيادي در شرايط متفاوت شبكه با هم ندارند، همچنين در بعضي از چينش‌هاي كاربران هيچ اطلاعاتي از يك سلول خاص وجود ندارد به‌علاوه ممكن است به‌دليل قرارگرفتن كاربران در مرزهاي يك سلول از اطلاعات گزارش شده ارزيابي اشتباه شود. لذا در روش پيشنهادي به‌منظور افزايش صحت از اطلاعات محتوايي كاربران در كنار اطلاعات آماري استفاده شده است. روش تعاون‌محلي داراي دو مرحله‌ي راه‌اندازي و تشخيص است. در روش كنوني در مرحله‌ي راه‌اندازي هر ايستگاه پايه‌ي كوچك، قطع سرويس در سلول‌هاي همسايه را به‌صورت توزيع‌شده تشخيص مي‌دهد و اگر سلولي مشكوك به قطع سرويس باشد مرحله‌ي تشخيص، راه اندازي مي‌شود. در اين مرحله از اطلاعات مكان كاربران در الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي و طبقه‌بندي داده‌ها براي تحليل دقيق‌تر شاخص‌هاي عملكرد شبكه استفاده مي‌شود. در مرحله‌ي تشخيص، ايستگاه ماكرو آماره‌هاي را از كاربراني كه در دامنه‌ي تعاون قرار دارند، جمع‌آوري مي‌كند. اگر اين دامنه تعاون كوچك باشد، كمبود اطلاعات موجب افزايش تاخير تشخيص مي‌شود و اگر اين دامنه بزرگ باشد پراكندگي اطلاعات به‌دليل اثر سايه موجب كاهش صحت تشخيص مي‌شود. لذا در روش كنوني دامنه‌ي تعاون بهينه محاسبه مي‌شود و سپس ايستگاه پايه‌ي ماكرو، تصميم نهايي را در مورد قطع سرويس مي‌گيرد. ايستگاه پايه ي ماكرو، با وزن‌دهي معيار‌هاي عملكرد شبكه بر اساس اعتبار كاربران، اهميت اطلاعاتي كه در فاصله‌ي نزديك‌تري به ايستگاه پايه‌ي كوچك قرار دارند را بيش‌تر مي‌كند. شبيه سازي نشان داده است كه در روش پيشنهادي با به‌كارگيري اطلاعات مكان كاربران صحت تشخيص 5 درصد بهبود يافته و به دليل محاسبه‌ي دامنه‌ي تعاون بهينه تأخير تشخيص كمينه شده است.
شماره ركورد :
141824
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر زينب موحدي
رشته تحصيلي :
شبكه هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر رضا برنگي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت