عنوان :
تحليل محتواي صفحه ورزشي مطبوعات استان مركزي در شش ماهه اول سال 1393
نويسنده اصلي :
قلعه نوئي، احمد
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
12/10/94
چكيده :
هدف از اين تحقيق تحليل محتواي صفحه ورزشي مطبوعات استان مركزي در شش ماهه اول سال 1393 مي باشد. براي دستيابي به اين هدف تعداد 10 نشريه (آواي خمين، آواي محلات، چشم به راه، راوي، سرچشمه، صبوح، ماهك، مهتاب، نسيم اراك، وقايع استان) بر اساس مؤلفه هاي اصلي ورزش، رشته هاي ورزشي، جنسيت، ورزش معلولين، پوشش خبري و... مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها و تحليل اخبار و مطالب صفحه ورزشي مطبوعات از روش اجرايي تحليل محتوا استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق، صفحه ورزشي نشريات فوق، از نظر هدف كاربردي، روش گرد آوري اطلاعات از طريق برگه هاي كد گذاري و روش نمونه گيري تصادفي از نوع ساده مي باشد كه از هر هفته نامه چهار شماره در ماه هاي متفاوت انتخاب و مورد اندازه گيري و 165 خبر به دست آمده از آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين پژوهش از روش هاي آماري توصيفي و نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد: بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش، بين محتواي مطبوعات استان مركزي از نظر مولفه هاي ورزشي تفاوت معني داري مشاهده مي شود. (05/0>P) بيشترين فراواني مربوط به " قهرماني" با درصد فراواني 5/ 65 مي باشد. از نظر رشته هاي ورزشي نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به "فوتبال" با درصد فراواني 6/17 و "فوتسال" با درصد فراواني 1/9 است. همچنين نتايج از نظر تأكيد بر جنسيت نشان مي دهد كه 1/66 درصد از اخبار ورزشي بر جنسيت آقايان و فقط 7/9 درصد به جنسيت بانوان اشاره دارد. اين يافته ها نشانگر اين است كه 8/35 درصد از اخبار ورزشي از نظر محل رويداد متعلق به مركز استان است و فراواني اخبار در مورد شهرهاي كوچك 1/6 درصد و خارج از كشور 9/13 درصد مي باشد. از نظر پوشش رده هاي سني مختلف نتايج حاكي از اين است كه اخبار مربوط به بزرگسالان 8/41 درصد و اخبار مربوط به پيشكسوتان تنها 2/1 درصد مي باشد. از نظر بعد فاعليت، يافته ها نشان مي دهد كه اخبار مربوط به رييس و دبير هيأت هاي ورزشي با 4/36 درصد، داراي بيشترين فراواني است؛ در حالي كه هيچ خبري مربوط به داوران مشاهده نمي شود. نتايج در نوع مطالب ورزشي نشان مي دهد كه اخبار رويداد گرا با فراواني 77 درصد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است. همچنين در بررسي به عمل آمده در محتواي نشريات از نظر سو گيري اخبار، اخبار با سوگيري خنثي با 60 درصد، داراي بيشترين فراواني و سوء گيري منفي فقط 7/6 درصد است.
شماره ركورد :
14183
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پورسلطاني زرندي، حسين
استاد راهنما :
قاسمي، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت