عنوان :
طراحي مبلمان شهري براي نجف¬آباد با الهام از بافت تاريخي مطالعه موردي: طراحي سرپناه ايستگاه اتوبوس براي خيابان شريعتي
نويسنده اصلي :
مهسا حميدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه مبلمان شهري يكي از موضوعات مهم در امر طراحي فضاهاي مطلوب شهري به شمار مي¬رود. در قرن حاضر با افزايش جمعيت و تغيير سبك زندگي، فضاهاي شهري مدام در حال تغيير است و تجهيزات جديد شهري جاي انواع سنتي خود را مي¬گيرد، در اين ميان شهرهاي تاريخي با قدمت چند صد سال نيز دستخوش اين تحولات مي¬شوند. با توجه به اين موضوع لازم است در طراحي مبلمان شهري علاوه بر تلاش براي بهسازي و الگوسازي بر اساس پيشرفت¬هاي اخير و نيازهاي شهروندان، گامي در جهت همخواني و پاسخ به نياز محيط برداشته شود. پژوهش حاضر از دو بخش، شامل مطالعات و طراحي تشكيل شده است. در بخش نظري با استفاده از روش كتابخانه¬اي به جمع¬آوري اطلاعات اوليه در خصوص شهر نجف-آباد، پيشينه¬ي آن، بافت تاريخي و كليات مورد نظر در زمينه¬ي مبلمان شهري، پرداخته شد. سپس با استفاده از روش¬هاي مصاحبه، عكس برداري و مشاهده¬ي ميداني، شرايط موجود و ضرورت پروژه بررسي شد. در بخش طراحي با استفاده از متدولوژي كاربر محور، نيازهاي كاربران در خصوص سرپناه ايستگاه اتوبوس شناسايي و براساس يافته¬هاي كاربري ايده¬هاي اوليه طراحي شد. پس از چند مرحله تكرار طراحي و ارزيابي ايده¬ها توسط متخصص، طرح نهايي با تعريف يك پلان سه قسمتي بر اساس نياز كاربران شكل گرفت و سه نوع كاربري در آن تعريف شد. ارزيابي نهايي محصول توسط متخصصين از طريق مصاحبه، و توسط كاربران از طريق پرسشنامه به روش افتراق معنايي انجام شد و از طريق آزمون آماري مورد تحليل قرار گرفت. واژه‌هاي كليدي: مبلمان شهري، سرپناه ايستگاه اتوبوس، بافت تاريخي، طراحي كاربر محور
شماره ركورد :
141833
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيد رضا مرتضايي
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
دكتر ناصر كليني ممقاني - دكتر مهدي خرم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت