عنوان :
آرايه هاي بديعي در غزليات قاسم انوار
نويسنده اصلي :
يوسفي خانقاه ، احمد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بستان آباد
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
ندارد
چكيده :
تدوين فرهنگ بديعي شعر فارسي به نحوي كه بتوان زمان آغاز به كار رفتن آرايه ها و صنايع بديعي و سپس ميزان كاربرد آن در ادوار بعدي و تعيين بسامد و ترسيم فراز و نشيب موجود در تداول هر يك از آرايه ها را به دقّت تمام تعيين كرد، امروزه خصوصاً با توجه به چاپ هاي منقّح و انتقادي از دواوين و منظومه هاي شعر فارسي، امري بسيار ضروري و مفيد به نظر مي رسد، خاصّه از آن جهت كه جاي چنين فرهنگي – البتّه با ويژگي هاي مذكور فوق – در حوزه ي پژوهش ها و منابع موجود خالي است. بديهي است اوّلين قدم در راه تدوين چنين فرهنگي، بررسي يك يك ديوان هاي شعر فارسي موجود و استخراج نتايج آن به عنوان مواد و عناصر اوّليه و اساسي مورد نياز است. اين پايان نامه، پاسخي است به اين نياز ضروري كه در آن ديوان غزليات شاه قاسم انوار را از جهت بكارگيري صنايع لفظي و معنوي بررسي كرده و زيورها و آرايه ها و ترفندهاي بديعي اين شاعر بلاغت گستر را وجهه ي تحقيق خويش قرار داده ايم و بسامد آرايه هاي لفظي و معنوي در غزليات وي نيز مورد دقّت، احصا و طبقه بندي قرار گرفته و نتايج حاصل ارائه شده است.
شماره ركورد :
14184
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سلامت آذر ، رحيم
استاد راهنما :
حيدرزاده سردرود ، حسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت