عنوان :
طراحي يك مولد هارمونيكي با استفاده از فراسطوح غيرخطي
نويسنده اصلي :
زاهدي، طاهر
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
برق و كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141848
گرايش رشته تحصيلي :
مخابرات (ميدان و موج)
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
ابوالقاسم زيدآبادي نژاد
استاد داور :
محسن مداح علي، احمد بخت افروز
استاد راهنما :
ذاكر حسين فيروزه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت