عنوان :
ارائه مدل ساختاري ميزان تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمانهاي تجارت الكترونيك با در نظرگرفتن نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي شركت ديجي كالا)
نويسنده اصلي :
سيدحسام الدين نوربخش بروجرديان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه مديريت دانش، پيش ‌نيازي براي تجارت الكترونيكي و روند رو به رشد مشتري مدارانه اين نوع كسب و كار است. لذا با توجه به اهميت تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازماني، هدف اين پژوهش ارائه مدل ساختاري ميزان تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمانهاي تجارت الكترونيك با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازماني به طور خاص در شركت ديجي كالا مي باشد. روش اين پژوهش از منظر هدف كاربردي و از نظر نحوه اجرا توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان و مديران شركت ديجي كالا مي باشد. با روش نمونهگيري در دسترس 350 نفر از جامعه آماري براي پاسخ گويي به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. جهت اندازه‌گيري مديريت دانش از پرسشنامه مديريت دانش فونگ و چوي (2009) شامل سه بعد كسب دانش، توزيع و انتقال دانش و بكارگيري دانش استفاده شد. همچنين از پرسشنامه فرهنگ سازماني كامرون و كويين (2006) كه داراي چهار بعد خانوادگي، كارآفريني، رقابتي، سلسله مراتبي مي باشد، جهت ارزيابي فرهنگ سازماني استفاده گرديد. بعلاوه جهت سنجش عملكرد سازماني تجارت الكترونيكي از پرسشنامه مهدوي و حسام اميري (2014) شامل سه بعد مالي، مشتري و فرايند داخلي استفاده شد. نتايج حاصل از آمار استنباطي و روش معادلات ساختاري حاكي از آن است كه مديريت دانش بر عملكرد سازماني بدون حضور متغير فرهنگ سازماني تاثير مستقيم و معنادار دارد. فرهنگ سازماني بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم و معنادار دارد و بيشترين تاثير را بر عملكرد سازماني، فرهنگ رقابتي دارد. همچنين مديريت دانش بر فرهنگ سازماني (خانوادگي، كارآفريني، رقابتي و سلسله مراتبي) اثر معنادار دارد. فرهنگ سازماني، بر رابطه بين فرايند مديريت دانش و عملكرد سازماني اثر معنادار دارد. بنابراين فرهنگ سازماني در تبيين رابطه مديريت دانش و عملكرد سازماني نقش ميانجي گرايانه دارد. بعلاوه تاثير مديريت دانش بر عملكرد سازماني با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازماني بيشتر است. جهت بررسي نقش تعديلگر فرهنگ سازماني در رابطه بين مديريت دانش و عملكرد سازماني از تجزيه و تحليل رگرسيوني استفاده شد و مشاهده گرديد كه تاثير متغير تعديلگر فرهنگ سازماني بر رابطه بين مديريت دانش و عملكرد سازماني معنادار نيست. در نهايت پيشنهادهايي جهت استفاده كارمندان و مديران شركت ديجي كالا ارائه گرديد.
شماره ركورد :
141857
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي نانيني
رشته تحصيلي :
مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كار الكترونيك
استاد راهنما :
دكتر پيمان اخوان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت