عنوان :
جريان زيارتي-جمعيتي راهيان نور و بررسي تاثيرات فضايي آن بر مناطق جنوب و رهيافت هاي توسعه منطقه اي (محور مطالعه اهواز-اروند)
نويسنده اصلي :
سيده فاطمه حجت زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
روند بازديد از مناطق جنگي از سالهاي ابتدايي جنگ به صورت خود جوش آغاز گرديد اگرچه جنس شركت كنندگان و حتي ماهيت وهدف بازديد كنندگان در طي اين 30 سال تغيير يافته است اما اين روند همچنان ادامه يافته و هرروزاشتياق حضور پررنگ تر مي گردد. از طرف ديگر منطقه خوزستان به عنوان اولين هدف بازديد كنندگان همواره از ابعاد مختلف تحت تاثيراين جريان قرار گرفته است در گام نخست به اختصارپس از شناخت ماهيت و عوامل موثر در شكل گيري اين جريان و سير تحول آن پرداخته و پس از معرفي منطقه خوزستان (محور اهواز تا اروند ) و با توجه به مفهوم توسعه و عوامل موثر در آن به بررسي تاثيرات فضايي اين پديده بر محور توسعه اهواز تا اروند مي پردازيم. عقيده وعلت اصلي شكل گيري اين پژوهش آن است كه راهيان نور و اتفاقات آن منفك وجدا شده از فضا ومنطقه نبوده و ديدن ظرف و مظروف همزمان باهم موجب اصالت شدن موضوع مي گردد. منطقه خوزستان به همراه اجتماع جغرافيا و حتي كالبد آن بر اين جريان تاثير گذار است و بالعكس. دراين نوشتار ازروش تحليل نقاط ضعف و قدرت ،تهديد و فرصت ، براي شناخت محور مورد مطالعه به صورت نظام شبكه¬اي،ارزيابي و تحليل پيامدهاي اين جريان استفاده مي¬شود. سپس با شناسايي و تأكيد بر ظرفيت¬هاي موجود در منطقه، راهبردهايي براي توسعه فضايي و كالبدي منطقه در پرتو جريان سياحتي و زيارتي راهيان نور به¬عنوان فرصتي براي توسعه ظرفيت¬هاي منطقه تعيين مي¬شود و چارچوبي از سياست¬ها و برنامه¬هاي مشخص براي توسعه منطقه را تبيين مي¬كند.
شماره ركورد :
141859
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شهرسازي منطقه اي
استاد راهنما :
دكتر رضا خيرالدين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت