عنوان :
بررسي موسيقي شعر محمدرضا شفيعي كدكىي
نويسنده اصلي :
سطوتي ، سارا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بستان آباد
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشىاسي ارشد
تاريخ دفاع :
ندارد
چكيده :
ندارد
شماره ركورد :
14186
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حيدرزاده سردرود ، حسن
استاد راهنما :
ولي پور ، عبداله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت