عنوان :
كاربرد داده كاوي در مديريت حمل و نقل مواد زائد در ايستگاه هاي جمع آوري و حمل زباله شهر تهران (مطالعه موردي يك ايستگاه انتقال مياني پسماند)
نويسنده اصلي :
پرنيان صنايع حجري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده افزايش روز افزون جمعيت شهر تهران و در پي آن توليد انواع زباله، نوع سيستم هاي به كار گرفته شده، جهت جمع آوري پسماند توليد شده را بسيار پر اهميت نموده است. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ و انتقال زباله ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ تأثير ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ در كاهش تأخيرات زماني بوجود آمده در سيستم حمل زباله ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. لذا در اين پژوهش به كاربرد داده كاوي در مديريت حمل و نقل مواد زائد در ايستگاه هاي جمع آوري و حمل زباله شهر تهران پرداخته شده است. هدف اين تحقيق كه از نوع ميداني و كاربردي مي باشد، شناخت عوامل اثرگذار و درجه اهميت آن ها بر ميزان زمان تأخير پيش بيني شده به هنگام فرآيند تخليه و بارگيري سمي تريلرها در داخل ايستگاه انقال مياني پسماند به كمك كاربرد تكنيك داده كاوي و با استفاده از روش متدولوژي CRISP-DM، بوده كه محاسبات لازم در آن توسط نرم افزار IBM SPSS Modeler 12 انجام شده است. يافته ها نشان مي هد در بررسي اطلاعات مربوط به حمل و نقل پسماند، عواملي چون زمان رساندن زباله توسط خودروهاي مكانيزه به ايستگاه هاي انتقال مياني، فصول سال، سوابق حرفه اي رانندگان، گروه سني آن ها، سوابق تخلفات و حوادث، قدمت خودرو حمل، ميزان تعميرات و ميزان تحصيلات راننده وجود دارد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه عامل اصلي از شاخص هاي شناسايي شده در بروز زمان تأخير، زمان رساندن زباله توسط خودروهاي كوچكتر به ايستگاه انتقال مياني پسماند بوده است. همچنين پس از انجام كليه محاسبات مدل مشخص گرديد كه عواملي نظير فصول سال در درﺟﮥ دوم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ايجاد اﯾﻦ نوع از تأخيرات قرار دارد. در مقايسه فصول سال نتايج، پيش بيني بهتري را براي بارگيري در فصل بهار نسبت به فصول ديگر سال نشان داده است. ﺑﺮ اﺳﺎس نتايج حاصل شده بهترين زمان بارگيري به منظور كاهش زمان تأخير در داخل ايستگاه انتقال در فصل بهار و در زمان روز است. واژگان كليدي: داده كاوي ـ حمل و نقل ـ مديريت مواد زائد
شماره ركورد :
141861
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مصطفي جعفري
رشته تحصيلي :
مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
دكتر عبدالرحمن حائري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت