عنوان :
فريم‌ورك انبارداري
نويسنده اصلي :
سپهر ترابي
مقطع تحصيلي :
كارشتاسي
كليدواژه فارسي :
شي گرايي , فريم‌ورك , نمودار مورد كاربرد , نمودار توالي
شماره ركورد :
141862
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم افزار
استاد راهنما :
دكتر بهروز مينايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت