عنوان :
تخصيص هوشمند پردازه ها در سيستم هاي چند هسته اي جهت كمينه كردن دماي تراشه با به كارگيري يادگيري تقويتي
نويسنده اصلي :
كيامهر رضايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141870
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
استاد راهنما :
دكتر وصال حكمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت