عنوان :
اثر ابعاد سلول ومتغيرهاي ريخته گري بر خواص مكانيكي ساختارهاي مشبك آلياژ 413
نويسنده اصلي :
مصطفي قلبي اسكويي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
ساختار مشبك زيرمجموعه¬اي از فلزات سلولي به شمار مي¬رود كه سلول واحد آن به صورت منظم در سه جهت فضايي تكرار شده است. تفاوت اين مواد با فلزات سلولي نامنظم مانند فوم¬هاي فلزي قابل پيش¬بيني بودن خواص آن‌ها است. در اين پژوهش جهت بررسي اثر متغيرهاي ريخته¬گري بر خواص مكانيكي ساختارهاي مشبك، از سلول واحد مكعبي تكرار شده در سه جهت استفاده شد. از آلياژ 413 آلومينيم به دليل سياليت بالا در اين پژوهش استفاده شد. ابتدا مدل موردنظر با استفاده از فرآيند ساخت افزايشي و به كمك دستگاه پرينت سه¬بعدي ساخته شد و بعد از قالب¬گيري، از روش ريخته‌گري گريز از مركز جهت پر كردن قالب استفاده شد. اين روش تركيبي از ريخته¬گري دقيق و گريز از مركز بوده و براي توليد نمونه¬هاي با ضخامت كم به كار مي¬رود. اين روش به ريخته‌گري نيمه گريز از مركز هم موسوم است. جهت بررسي اثر ابعاد سلول، نسبت طول نمونه به ضخامت بازو¬ها در دو اندازه 20 و 30 مورد مطالعه قرار گرفت. با افزايش نسبت طول به ضخامت، سياليت مذاب كمتر شده و پرشوندگي قالب با مشكل مواجه مي¬شود. از طرفي افزايش نسبت، باعث كاهش خواص مكانيكي نيز مي¬شود. از متغيرهاي ريخته¬گري، دماي پيش¬گرم قالب و زمان چرخش دستگاه گريز از مركز انتخاب شد. اثر دو دماي پيش¬گرم قالب 500 و 600 درجه ¬سانتي‌گراد و سه زمان چرخش 30، 90 و 180 ثانيه بر ميزان پرشوندگي قالب و خواص مكانيكي مورد مطالعه قرار گرفت. دماي قالب 600 درجه سانتي¬گراد و زمان چرخش 180 ثانيه به عنوان متغيرهاي بهينه انتخاب شدند. استحكام فشاري نمونه-هاي ريخته¬گري شده براي نسبت طول به ضخامت 20 با دماي قالب 600 درجه سانتي¬گراد و زمان چرخش 180 ثانيه، 62 مگاپاسكال بودند كه بيشترين استحكام فشاري را دارند. اين در حالي است كه استحكام¬ نمونه‌هاي با دماي قالب 500 درجه سانتي‌گراد و زمان¬هاي چرخش 90 و 180 ثانيه به ترتيب 40 و 58 مگاپاسكال به دست آمد. استحكام فشاري نمونه¬هاي با نسبت طول به ضخامت 30، ثابت بوده و 19 مگاپاسكال به دست آمد. مقايسه نتايج نشان مي¬دهند كه با افزايش ضخامت مقاطع، افزايش دماي قالب و زمان چرخش، استحكام فشاري افزايش خواهد يافت.
شماره ركورد :
141886
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
ريخته گري
استاد راهنما :
دكتر مهدي ديواندري - دكتر حسن ثقفيان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت