عنوان :
بهينه‌سازي استوار براي مسئله مكان‌يابي پوششدهي ماكزيمم وابسته به زمان آمبولانس، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي مكان‌يابي و مكان‌يابي مجدد در سيستم سرويس‌دهي چند دوره‌اي
نويسنده اصلي :
مهدي رجبي انرجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ‌ارشد
چكيده :
مكان‌يابي تسهيلات يك جز حياتي از برنامه‌ريزي استراتژيك براي شركت‌هاي عمومي و خصوصي مي‌باشد. به همين علت ضروري است كه بسياري از شاخص‌ها و معيارها نظير هزينه يا مسافت از نقاط تقاضا در نظر گرفته شود. از ميان مسائل مكان‌يابي تسهيلات، مكان‌يابي مسائل اضطراري به خصوص اورژانس، آمبولانس و آتش‌نشاني به دليل اينكه با جان انسان‌ها مرتبط است اهميت بسزايي پيدا مي‌نمايد. چرا كه چنان‌چه خدمات در زمان مناسب ارائه نگردد منجر به فوت انسان‌ها مي‌گردد و خسارات فراواني را بر جاي مي‌گذارد. علاوه بر مسئله مكان‌يابي، مسئله پوشش‌دهي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. در حقيقت تركيب اين دو مسئله منجر مي‌گردد مراكز تسهيل بتوانند خدمات مناسبي را ارائه داده و منجر به افزايش سطح رضايت نقاط تقاضا و در نتيجه جامعه گشته و ميزان مرگ‌ومير را نيز كاهش دهد. به عبارت ديگر هدف اصلي در مسئله مكان‌يابي پوشش‌دهي استقرار وسايل نقليه در مكان‌هاي مناسب مراكز بالقوه تسهيلات است به گونه‌اي كه بتوان بيشترين سطح سرويس‌دهي براي نقاط تقاضا فراهم گشته و علاوه بر افزايش سطح رضايت عمومي، منجر به كاهش هزينه‌ها گردد. در اين تحقيق يك مدل برنامه‌ريزي رياضي خطي عدد صحيح مختلط براي مسئله مكان‌يابي پوشش‌دهي به منظور حداكثر نمودن سطح پوشش‌دهي آمبولانس‌ها به نقاط تقاضا در شرايط عدم قطعيت ارائه شده است. به منظور نزديك‌تر شدن مسئله به شرايط واقعي، مفروضات و محدوديت‌هاي متعددي براي آن درنظر گرفته شده كه در قسمت‌هاي بعد به طور دقيق به آن پرداخته مي‌شود.به منظور حل مدل، از رويكرد بهينه‌سازي استوار و نيز نرم افزار گمز استفاده شده است. پس از آن نيز به منظور بررسي صحت مدل و نيز تحليل نتايج خروجي، آناليز حساسيت بر روي مدل انجام گرفته و در نهايت نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته و ارائه مي‌گردد. واژه‌هاي كليدي: مكان‌يابي، مكان‌يابي مجدد، آمبولانس، عدم قطعيت، بهينه‌سازي استوار، چند دوره‌اي
شماره ركورد :
141890
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ميرسامان پيشوايي
رشته تحصيلي :
اقتصادي و اجتماعي
استاد راهنما :
دكتر غلامرضا جلالي نائيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت