عنوان :
بهساري زاويه شيارهاي برقو كاري براي بهبود عملكرد روغن بين رينگ و پيستون بر مبناي تلرانسهاي موتور EF7
نويسنده اصلي :
اميربهراد متين راد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يك بوش سيلندر به خاطر كاركردهاي پيچيده و غامض خود از مقتضيات سطحي پيچيده اي برخوردار است. تمهيد و فراهم سازي زبري سطح كافي براي مقاومت در برابر سايش و نيز ذخيره و نگه داري روانكارها در دماهاي بالا ضروري مي باشد. بافت سطح بوش سيلندر ناهمسانگرد مي باشد كه توسط فرآيند سنگ كاري به وجود آمده و خراش هاي مشهودي بر آن وجود دارد. برجستگي شيارهاي سنگ كاري مشاهده شده حاكي از اين است كه بافت سطح تاثير بسزايي بر عملكرد رينگ دارد. البته اين تاثير تا به امروز كاملا مشخص نشده است. در اين مقاله يك مدل عددي توسعه يافته كه هدف از آن بررسي اثرات خصوصيات شيار بر شرايط روانكاري و اصطكاك و همچنين عملكرد حرارتي روعن در سطح تماس بين رينگ پيستون و سيلندر مي باشد. بدين منظور يك المان به ابعاد 1 ميليمتر در 1 ميليمتر و ضخامت فيلم روغن 1 ميكرومتر كه داراي شيارهايي به عمق 5 ميكرومتر و عرض 25 ميكرومتر است، در فلوئنت مورد تحليل قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است با نگه داشتن زاويه شيارها در محدوده 45 تا 55 درجه و همچنين تلاش در كاستن تراكم شيارها سبب بهبود عملكرد حرارتي و كاهش چشمگير ضريب اصطكاك خواهيم بود. واژه هاي كليدي: روان كاري- روغن- موتورهاي احتراق داخلي- مدل سازي- فيلم روغن- ياتاقان
شماره ركورد :
141897
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
سيستم محركه خودرو
استاد راهنما :
دكتر امير حسن كاكائي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت