عنوان :
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس و زبري مصنوعي ذوزنقه اي با ارتفاع مختلف در مقياس آزمايشگاهي
نويسنده اصلي :
بني طبا، شهاب
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141910
گرايش رشته تحصيلي :
آب
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
جهانشير محمد زاده
استاد داور :
محمد شايان نژاد، سعيد سلطاني
استاد راهنما :
منوچهر حيدرپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت