عنوان :
پايش رواناب ناشي از برف حوضه كاسگان-سميرم با استفاده از توليدات ماهواره اي موديس
نويسنده اصلي :
محمدزاده، زكيه
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
منابع طبيعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141915
گرايش رشته تحصيلي :
مهندسي آبخيزداري
دانشكده :
مهندسي منابع طبيعي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
رضا مدرس، سعيد پورمنافي
استاد راهنما :
سعيد سلطاني كوپائي، رضا جعفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت