عنوان :
ساخت و اعتبار سنجي مقياس اندازه گيري هويت خبرنگاري﴿JIMS﴾ در نمونه خبرنگاران ورزشي ايراني
نويسنده اصلي :
توكلي عدل، فاطمه
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي﴿ مديريت رسانه هاي ورزشي﴾
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
02/02/94
چكيده :
هدف از انجام اين پژوهش ، ساخت واعتبار سنجي مقياس اندازه گيري هويت خبرنگاران درنمونه خبرنگاران ورزشي ايران بود. جامعه آماري پژوهش را تمامي خبرنگاران ورزشي فعال به صورت تمام وقت در حرفه خبرنگاري در سال 1393، تشكيل مي دادند﴿700=N﴾ ، كه با توجه به واريانس به دست آمده در مطالعه مقدماتي، تعداد 192 نفر از طريق نمونه گيري هدف مند و در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گيري ميزان هويت خبرنگاران ورزشي، از مقياسي محقق ساخته با الگو گيري از مقياس چزلاك و به منظور سنجش وضعيت هويت نقش آزمودني هاف از مقياس هويت نقش كاري و وينر استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ازمونهاي؛ ميانگين ، انحراف معيار، فراواني، آلفاي كرونباخ ، آزمون t، آزمون تعقيبي توكيف همبستگي پيرسون، تحليل عاملي اكتشافي، روش Principal Axis Factoring ، روش دوران مايل ايليمين ، مدل شاخص KMO و نتايج آزمون بارتلت استفاده شد. يافته نشان داد؛ مقياس انداره گيري هويت خبرنگاري از روايي سازه مطلوب، ساختار عاملي مطلوب ، ثبات دروني مطلوب، اعتبار دوباره سنجي مطلوب، روايي افتراقي مطلوب و روايي همزمان مطلوب برخوردار است. همچنين بين هويت خبرنگاري و خرده مقياس هاي انحصاري گرايي و هويت خود با هويت نقش ارتباط معني دار و البته معكوسي وجود دارد . نقش خانواده با ميانگين 13/92 بيشترين مقدار و نقش مذهبي با ميانگين 28/63 كمترين مقدار ميانگين را در سلسه مراتب هويت نقش دارا بودند. به طور كلي، چنين به نظر مي رسد كه تغيير در تقابل﴿ روابط خانوادگي، دوستي يا عاطفي﴾ ويا محتواي محيط اجتماعي﴿ تحصيل، شغل ، ورزش يا مذهب﴾ خبر نگاران ورزشي، با درجه قدرت هويت خبرنگاري آنان مرتبط بوده و هويت نقش خانوادگي به عنوان هويتي برتر و كاملا مشروعيت بخش براي خبرنگاران ورزشي محسوب مي شود.
شماره ركورد :
14192
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
قاسمي، حميد
استاد راهنما :
شجيع، رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت