عنوان :
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
سلطان الكتابي، حامد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141938
گرايش رشته تحصيلي :
علوم خاك
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
مجيد افيوني، حميدرضا كريم زاده
استاد راهنما :
حسين خادمي، شمس الله ايوبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت