عنوان :
تحليل آسيب پذيري شبكه معابر شهر اصفهان بر اساس رويكرد تشخيص همايه
نويسنده اصلي :
صالحي ريحاني، فرزين
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
حمل و نقل
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141941
گرايش رشته تحصيلي :
برنامه ريزي حمل و نقل
دانشكده :
مهندسي حمل و نقل
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
كيوان آقابابائي
استاد داور :
نادر شتاب بوشهري، حسين حق شناس
استاد راهنما :
ميثم اكبرزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت