عنوان :
تاثيرهنردرماني بيانگر بر تنظيم هيجان دانش آموزان مقطع دوم دبستان شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
قاسمي طباطبايي، غزاله
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141948
شهر محل تحصيل :
دانشكده هنرهاي تجسمي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
پريسا داروئي
رشته تحصيلي :
نقاشي
استاد راهنما :
افسانه ناظري ،امير قمراني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت