عنوان :
بررسي رابطه فرهنگ كارآفرينانه ، يادگيري سازماني با گرايش كارآفرينانه (مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي شهر اصفهان )
نويسنده اصلي :
يزدان پناه، ياسمن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141949
شهر محل تحصيل :
دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
رسول بيدرام
رشته تحصيلي :
كارآفريني فرهنگي
استاد راهنما :
محمدتقي طغرايي ،سعيد شريفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت