عنوان :
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آق قلا
نويسنده اصلي :
كوثري ،ماجده - تحنه، عافيه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف پژوهش تاثير كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي اول متوسطه مي باشد براي جمع آوري داده هاي تحقيق از دو روش اسنادي﴿كتابخانه اي﴾ و پيمايشي استفاده شده است وبراي اجراي تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است نتايج بر آمده از اين پژوهش بيانگر اين است كه استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر بوده است و باعث ارتقاء ميانگين نمرات اين دانش آموزان مي شود و در نهايت فناوري اطلاعات موجب مي گردد تا دانش آموزان در جريان آموزش برانگيخته شوند چرا كه در جريان يادگيري نقشي به عهده آنان گذاشته مي شود و يادگيري را براي آنان جذاب بر انگيز هاي فعاليت در آنان مي افزايد بنابراين فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد در فرايند آموزش و پژوهش مورد توجه واقع شود
شماره ركورد :
14197
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
قربان حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت