عنوان :
بررسي ارتباط پارامترهاي فاز اجكشن در اكوكارديوگرافي با شدت تنگي دريچه ريوي در بيماران مبتلا به تنگي دريچه ريوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت طي سال 1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
چكيده: زمينه: تنگي دريچه ريوي يكي از مشكلات دريچه¬اي قلب بوده كه در صورت عدم درمان منجر به بروز علامت در بزرگسالي مي-شود. تعيين شدت تنگي دريچه ريوي تنها براساس گراديان فشاري سطح دريچه و ولوسيته حداكثر صورت مي¬گيرد كه مي¬توانند تحت تاثير عوامل مختلف قرار گيرد لذا استفاده از پارامترهاي ديگر مانند AT، ET، AT⁄ET مي¬تواند كمك كننده باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط اين پارامترها با شدت تنگي دريچه ريوي مي¬باشد. روش¬ها: بيماران با تنگي دريچه ريوي ايزوله مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت در سال 1396 وارد مطالعه شدند. بررسي اكوكارديوگرافيك كامل، شامل تعيين LVEF، RV function، PPGR و معيارهاي باليني و همين طور بررسي ميزان AT، ET، AT⁄ET براي بيماران صورت گرفت. مقايسه¬ي بين گروه¬هاي مختلف از نظر شدت تنگي صورت گرفت و براساس آناليز ROC بهترين Cut off جهت افتراق درجات مختلف تنگي براي اين پارامترها ارائه شد. نتايج: 30 بيمار مبتلا به تنگي دريچه با ميانگين سني 2/12±23/29 سال وارد مطالعه شد. 70% آن بيماران را زنان تشكيل مي-دادند. 12 نفر (40%) تنگي خفيف، 10 نفر (33%) تنگي متوسط و 8 نفر (26%) تنگي شديد داشتند. ميزان AT، ET، AT⁄ET با افزايش شدت تنگي افزايش مي¬يابد (001/0>P). AT گروه¬هاي خفيف و متوسط و همين طور متوسط و شديد را به ترتيب با Cut off 5/121 و 5/162 ميلي¬ثانيه تمايز مي¬داد. ET را در افتراق درجات خفيف و شديدتر و AT⁄ET در افتراق درجات شديد و خفيف¬تر قابل استفاده بود. ET با HR (03/0=P و 38/0=B) در ارتباط بود. نتيجه¬گيري: پارامترهاي فاز اجكشن به ويژه AT مي¬توانند در افتراق درجات مختلف تنگي درجه ريوي كمك كننده باشد. واژه‌هاي كليدي: اكوكارديوگرافي ,تنگي دريچه ريوي، گراديان دريچه، پارامترهاي فازاجكشن (AT و ET و AT⁄ET)
شماره ركورد :
141971
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت