عنوان :
بررسي تاثير خود پنداره تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان در سال تحصيلي 95 - 94
نويسنده اصلي :
صادقي، مهديه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف كلي پژوهش بررسي تاثير خودپنداره تحصيلي با انگيزش تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان مي باشد روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري كليه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان كه در سال 1394 مشغول به تحصيل هستند و 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه خود پنداره تحصيلي و انگيزش تحصيلي هستند
شماره ركورد :
14198
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
طاهره حسيني سوركي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت