عنوان :
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن بازتابي گوشه اي دو وجهي با فراسطح
نويسنده اصلي :
حسيني فرح آبادي، علي
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
برق
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141980
گرايش رشته تحصيلي :
مخابرات(ميدان و موج)
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
ذاكر حسين فيروزه، محسن مداح علي
استاد راهنما :
احمد بخت افروز، ابوالقاسم زيدآبادي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت