عنوان :
فراگيري جمله واره هاي موصولي كامل و كوتاه توسط ايرانيان فراگير زبان انگليسي
نويسنده اصلي :
شكيبايي، سعيده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
141989
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
رضايي، محمد جواد
رشته تحصيلي :
آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما :
جباري، علي اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت