عنوان :
وقوع باكتري هاي .Dickeya sp و .Pectobacterium sp در محصولات زراعي، سبزي و زينتي اصفهان
نويسنده اصلي :
فرامرزي، رها
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141997
گرايش رشته تحصيلي :
گياه پزشكي
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
بهرام شريف نبي، آذرشاه پيري
استاد راهنما :
مسعود بهار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت