عنوان :
بررسي نقش قطر در موازنه قوا ميان عربستان و ايران (2017-1980)
نويسنده اصلي :
خليلي راد، ابراهيم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142011
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
غفوري، اكبر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
مطالعات منطقه اي
استاد راهنما :
ميرحسيني، سيد محسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت