عنوان :
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي حاوي لويس اسيد
نويسنده اصلي :
عراقي، رضا
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142012
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مهاجري، سيد احمد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
شيمي آلي
استاد راهنما :
ميرجليلي، بي بي فاطمه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت