عنوان :
بررسي تطبيقي كارايي روشهاي طيف‌سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) جهت شناسايي رنگينه‌هاي روناس و قرمزدانه
نويسنده اصلي :
موجودي، فريبا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142017
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
باستان سنجي گرايش آلي
استاد راهنما :
محسن محمدي آچاچلويي، فرزانه علي حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت