عنوان :
راهنماي طراحي فضاهاي شهري شبانه با تاكيد بر نورپردازي فضا نمونه مورد مطالعه: محور سپه و ميدان نقش جهان
نويسنده اصلي :
باقري، پاشا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142020
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
بهاره تدين
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش طراحي شهري
استاد راهنما :
محمود قلعه نويي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت