عنوان :
بررسي و مديريت دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن به روشFUZZY TOPSIS
نويسنده اصلي :
اسمعيل زاده ديزچي اصل، احمد
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران (مهندسي و مديريت ساخت)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
28/08/93
چكيده :
در سالهاي اخير افزايش تقاضاي مسكن كه بنا به دلايل مختلف رخ داده است باعث شده است كه سياست گذاري هايي در خصوص توليد مسكن به صورت صنعتي)انبوه سازي مسكن(صورت گيردد.پروژه هاي انبوه سازي مسكن مانند ساير پروژه هاي ساخت داراي اهدافي از جمله هزينه، زمان و كيفيت مي باشند. يكي از عوامل مهمي كه اين اهداف را مي تواند تحت تأثير قرار دهد طرح دعاوي مي باشد. بنابراين مديريت دعاوي، براي مديران پروژه هاي انبوه سازي مسكن به منظور به كارگيري تمهيدات لازم در زمان عقد قرارداد ساخت يا در حين پروژه امري ضروري است. هدف اين پژوهش، بررسي و رتبه بندي دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن (مسكن مهر تهران،پرند و پرديس ) مي باشد. كه با تهيه پرسشنامه هاي فازي و توزيع آنها در بين پيمانكاران در فازهاي 4 و6 پرند و 8 پرديس به جمع آوري اطلاعات پرداخته شده است و با استفاده از روش FUZZY TOPSIS دعاوي را بر مبناي تاثير آنها بر اهداف هزينه اي ، زماني و كيفي پروژه رتبه بندي شده اند، براي آنكه نتايج حاصل از حداقل خطا و اطمينان مناسبي بر خوردار باشند رتبه بندي را در دو حالت (با تاثير وزن نسبي تصميم گيران و بدن تاثير وزن نسبي تصميم گيران)در نظر گرفته شده است ، با استفاده از رتبه بندي بدست آمده از هر دو روش و مقايسه نتايج آنها دعاوي مشترك بحراني تعيين شده است:(1-تاخير در پرداخت صورت وضعيت ها ، 2-تعطيلي كارگاه به دليل تغيير كارفرما يا مشاور،3-مشخص نبودن جزئيات فني و اجرايي و مصالح مورد نيازطرح و.........) در انتهاي پژوهش به مديريت اين دعاوي با استفاده از استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه و پرسش از خبرگان اين امر و همچنين نتايج بررسي هاي پروژه هاي گذشته پرداخته شده است.
شماره ركورد :
14203
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
منيرعباسي، آرمين؛نصير زاده، فرناد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت